counter    
 
 


 

รู้จักเรา…NANA-DEER

       บริษัท เดียร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกวาง  เครื่องหมายการค้า  นานา-เดียร์  ได้ถือกำเนิดจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการฟาร์มและเพาะเลี้ยงกวางมากว่า  10 ปี  ร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกวางทั่วประเทศ  มีจำนวนกวางไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัว  และกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นกวางสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
      ด้วยความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานในฟาร์ม  รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกจึงทำให้ทราบถึงปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกวางได้เป็นอย่างดี  จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มสมาชิกและยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของวงธุรกิจการเลี้ยงกวางในประเทศไทย

         การทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์  เมื่อมีการลงทุนต้องมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน  การเลี้ยงกวางก็เช่นกัน  เมื่อมีผู้เลี้ยงเพิ่มขึ้นจำนวนกวางเพิ่มขึ้นก็ต้องมีตลาดที่เติบโตขึ้นพร้อมๆ กันเพื่อรองรับผลผลิต  แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจกวางส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐานการรองรับผลผลิตของผู้ลงทุนอย่างแท้จริง  บางแห่งมีการหลอกขายพ่อแม่พันธุ์กวางราคาสูงแต่รับซื้อผลผลิตกลับในราคาต่ำ  บางแห่งมีสัญญาว่าจะรับซื้อคืนแต่ไม่ปฎิบัติตามสัญญา  ทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหา  กวางที่เลี้ยงไว้จึงกลายเป็นภาระที่ผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบต่อไปโดยไม่มีทิศทางและความหวังในธุรกิจนี้  เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ธุรกิจการเลี้ยงกวางในประเทศไทยไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร  จึงจุดประกายให้ผู้บริหาร บริษัท เดียร์  ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาการจัดการธุรกิจกวางอย่างมีระบบ เหมาะสมกับทิศทางของตลาดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง จึงประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสมาชิกจากทั่วประเทศ

 “พัฒนาเป็นระบบไม่หลอกลวง” 
เป็นคำขวัญที่ นานา-เดียร์  ยึดถืออยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสู่คุณภาพสูงสุด
ปัจจุบัน นานา-เดียร์  มี  2  สาขา ดำเนินงาน ในรูปแบบ
  - ฟาร์ม  ศูนย์ เพาะพันธุ์  ให้คำปรึกษาอบรม และการทำธุรกิจเพาะเลี้ยงกวาง
  - ปาร์ค  แหล่งท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ พร้อมที่พักให้กับนักท่องเที่ยว
  - ร้านอาหารและของฝาก    ผลิตภัณฑ์จากกวาง   สเต็กและอาหารเมนูเนื้อกวางหลากหลาย

 

 


 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.