counter    
 
 

นานา - เดียร์ฟาร์มกวางดาวเคราะห์


ธุรกิจกินดี - อยู่ดี (สุขภาพ) ในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้าธุรกิจกินดีอยู่ดีหรือการใส่ใจในเรื่องสุขภาพเพื่อให้ปราศจากโรคต่างๆและการชะลอความชราจะมีมูลค่าทางธุรกิจสูงมากขึ้นเนื่องจากประชากรในประเทศที่มี งานทำและมีรายได้เริ่มต้นที่ไม่มีใครอยากป่วยและชราก่อนเวลาที่ต้องการสินค้าจากกวางเป็นอีกหนึ่งโภชนาการในการบริโภคเพื่อสุขภาพ มีคุณภาพสูงมีรูปแบบการประกอบการการเริ่มต้นของธุรกิจเกษตรเป็นพื้นฐานของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการจะทำการเกษตรในหวงเวลาหนึ่งของชีวิตที่มีความพร้อมในเรื่องของเงินทุนจากงานประจำหรือธุรกิจหลักที่ทำ อยู่กลุ่มผู้บริโภคหลักคือผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงระดับสูง

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในประเทศและต่างประเทศเป็นไปใน
               ทิศทางที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเลี้ยงลูกด้วย
               นมแม่ - เดียร์ฟาร์ม    
                    จำหน่าย:
กวางพ่อ - แม่พันธุ์ราคาตัวละ 25,000 บาท 

 กวางรุ่นราคาตัวละ 15,000 บาท

 ลูกโลกหลาน 10,000-12,000 บาท (สำหรับเลี้ยงดูเล่น)


- ระบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแบบพิเศษในเขตพื้นที่ของสมาชิก
- ระบบฝาก
ขยะมูลฝอย รายได้ให้กับสมาชิก 20% ต่อปีเป็นระยะเวลา 10 ปี

 

                ***โดยมีสัญญารับประกันสินค้าที่เกิดขึ้น*** 

  - ลูกกวางราคา 8,000 - 10,000 บาท / ตัว
  - กวางขุนราคา 120-150 บาท / กก.
  - เขากวางอ่อน 5,000-6,000 บาท / กก.

                 มีระบบการให้ผลตอบแทน 20-25% ทุกปี

 

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.