counter    
 
 

นานา-เดียร์  ฟาร์มกวางครบวงจร


ธุรกิจ กินดี - อยู่ดี (wellness) ในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้าธุรกิจ กินดี อยู่ดี หรือการใส่ใจในเรื่องสุขภาพ เพื่อให้ปราศจากโรคต่างๆ และการชะลอความชรา จะมีมูลค่าทางธุรกิจสูงมากขึ้น เพราะประชากรในประเทศที่มีงานทำและมีรายได้เริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นเพราะไม่มีใครอยากป่วย และ ชรา ก่อนเวลาอันควร ผลิตภัณฑ์จากกวางเป็นอีกหนึ่งโภชนาการในการบริโภคเพื่อสุขภาพ ที่มีคุณภาพสูง มีรูปแบบการประกอบการ เริ่มจากธุรกิจเกษตร ซึ่งเป็นพื้นฐานของคนส่วนใหญ่ที่อยากจะทำการเกษตรในห้วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่มีความพร้อมในเรื่องของเงินทุนนอกเหนือจากงานประจำหรือธุรกิจหลักที่ทำอยู่ กลุ่มผู้บริโภคหลักคือผู้มีรายปานกลางถึงระดับสูง

ธุรกิจฟาร์มกวางครบวงจร
ออมเงินด้วยการเลี้ยงกวางที่นี่ ให้ผลตอบแทน 20-60 % ต่อปี โดยมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทั้งตัวโดยเฉพาะตลาดการบริโภคเพื่อสุขภาพที่มีอนาคตทางการตลาดสูงทั้งในและต่างประเทศ
               ระบบการเลี้ยงทำธุรกิจ
               นานา-เดียร์ ฟาร์ม    
                    จำหน่าย :
กวาง พ่อ-แม่ พันธุ์  ราคาตัวละ 25,000 บาท 

 กวางรุ่น ราคาตัวละ 15,000 บาท

 ลูกกวาง ราคาตัวละ 10,000-12,000 บาท ( เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเล่น )


- ระบบสมาชิกเลี้ยงเอง   โดยทำคอกกวางและดูแลเรื่องอาหารในพื้นที่ของสมาชิก
- ระบบฝากเลี้ยงเพิ่มผลผลิต สมาชิกเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ 300 บาท  / เดือน  / ตัว
- ระบบฝากเลี้ยงประกันผลผลิต  โดย นานา-เดียร์ ทำสัญญารับประกันรายได้  ให้กับสมาชิก 20 %  ต่อปี เป็นระยะเวลา 10  ปี โดยสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายฝากเลี้ยงรายเดือน

 

                *** โดยมีสัญญาประกันรับซื้อผลิตที่เกิดขึ้น *** 

  -     ลูกกวางราคา 8,000 – 10,000 บาท / ตัว
  -     กวางขุน ราคา 120-150 บาท / กก.
  -     เขากวางอ่อน 4,000-5,000 บาท / กก.

                 *** ระบบฝากเลี้ยง  มีการรับประกันผลผลิต ให้ผลตอบแทน 20 - 25  % ทุกปี

 

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.