counter    
 
 

เนื้อกวางสด Venison

ขนาดบรรจุ  แพ็คละ  500 กรัม  และ 1,000 กรัม

- เนื้อสันใน 1,500.- / กก.  
- เนื้อสันนอก  1,000.- / กก.
- เนื้อสะโพก 850.- / กก.
- เอ็นกวาง    8,000.- / กก.
- เครื่องใน 450.- / กก.
- พีนีซ ( ลึงค์ ) 4,500.- / กก.
- กวาง  สำหรับย่าง – หัน ทั้งตัว 350.- / กก.
   
ประมาณ 25 – 50  กก. / ตัว  

 

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.