counter    
 
 

 สาเหตุของการแคระแกร็นและการตายในกวาง

  1. สาเหตุที่ไม่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
   เนื่องจากการจัดการไม่ดีซึ่ง ได้แก่  สัตว์ผู้ล่าเข้ามาทำอันตราย  การต่อสู้กันของกวาง  การตื่นตกใจชนคอกคอหักตาย  การจัดการเรื่องการให้อาหารมากไป  หรือให้อาหารน้อยไป  หรือแม่กวางอุ้มท้องใกล้คลอดเครียดทำให้คลอดลูกยาก ตาย หรือตัวแม่ตาย หรือตายทั้งแม่และลูก  หรือคุณภาพของอาหารไม่ดี  ทำให้กวางผอมมีโรคแทรกได้ง่ายและอ่อนแอตายในที่สุด  หรืออาหารเป็นพิษชักตาย  หรือเปลี่ยนอาหารเร็วเกินไปทำให้กระเพาะสัตว์ปรับตัวไม่ทันเกิดแก๊สในกระเพาะอึดอัดชักตาย  หรือกล้ามเนื้ออักเสบจากความเครียดไม่กินอาหารแคระแกร็นและตายในที่สุด

  2. สาเหตุที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
   - เกิดจากเชื้อไวรัส (Virus) ได้แก่ โรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth disease) ,
เฮโมราจิค (Haemorrhagic), รินเดอร์เปสต์ (Rinderpest), พิษสุนัขบ้า (Rabies) , โรคเยื่อเมือกในหลอดลมอักเสบอย่างรุนแรง
   - เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) ได้แก่ โรคแท้งติดต่อ หรือ โรคบรูเซลโลซิส
(Brucellosis) , โรควัณโรค (Tuberculosis) , โรคฉี่หนู (Leptospirosis) , โรคกาฬี (Black disease) , บาดทะยัก (Tetanus) , ท้องเสีย  
  - เกิดจากปาราสิต (Parasite) ที่มีทั้งปาราสิตภายในและปาราสิตภายนอก ที่สำคัญมีดังนี้
    * ปาราสิตภายใน (Endoparasite) แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่  ได้แก่  พยาธิตัวกลม   (Round worm) พยาธิตัวแบนหรือพยาธิตัวตืด (Tape worm) และพยาธิใบไม้ (Fluke)

             ปาราสิตภายในที่พบในกวาง  เช่น
  -  ในเนื้อเยื่อยึดต่อ (Connective Tissue) พบพยาธิตัวกลม Elaphostrongylus cerri.
  -  ในกระเพาะรูเมน (Rumen) พบพยาธิ Orthocoelium , Streptocoelium.
  -  ในกระเพาะแท้ (Abomasum) พบพยาธิ Spiculopteragia spp. , Haemonchus spp.
  -  ในลำไส้เล็ก (Small  intestine)  พบพยาธิตัวกลม Cooperia spp.
  -  ในลำไส้ใหญ่ (Large  intestine) พบพยาธิตัวกลม Oesophagostomum  venutosum
  -  ในปอด (Lung) พบพยาธิตัวกลม Dictyocaulus  viviiparus
  -  ในตับ (Liver) พบพยาธิใบไม้ Fasciola  hepatica

  * ปาราสิตภายนอก (Ectoparasite) ได้แก่ เหา (Lice)  เห็บ (Mite) และแมลงมีปีก (Fly) เช่น เหลือบ

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.