counter    
 
 

การทำเครื่องหมายประจำตัวและการบันทึกใบพันธุ์ประวัติ

   -  วิธีฝังไมโครซิป  โดยจะฝังไว้ใต้ผิวหนังบริเวณ หลังใบหูหรือต้นคอ เนื่องด้วยไมโครซิปและเครื่องสแกน
   -  ไมโครซิป มีราคาแพง จึงนิยมทำเฉพาะการนำเข้ากวางจากต่างประเทศ และฟาร์มใหญ่ๆ ที่มีการจำหน่าย
   -  สายพันธุ์กวางให้กับสมาชิกเพื่อง่ายในการตรวจสอบสายพันธุ์และป้องกันการผสมในสายเลือดเดียวกัน  
         วิธีติดเบอร์หู  ด้วยแผ่นพลาสติกหรือตุ้มหูทองเหลือง  ที่บริเวณด้านในของใบหูการติดต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเครื่องมืออุปกรณ์และบริเวณใบหูที่จะติด  ระวังไม่ให้หนีบโดนเส้นเลือด หรือกระดูกอ่อนของใบหู การแยกเพศก็อาจใช้ตำแหน่งของใบหูข้างซ้ายและข้างขวาที่ติดแผ่นเบอร์หูพลาสติกเป็นตัวแยก เช่น ตัวเมียติดข้างซ้าย ตัวผู้ติดข้างขวา  การแยกปีที่เกิดก็อาจจะใช้สีต่างๆ  ของแผ่นเบอร์หูพลาสติกได้เช่นกัน จากนั้นใช้ปากกาเคมีชนิดถาวรเขียนแผ่นเบอร์หูพลาสติก หรือตอกรหัสที่แถบทองเหลือง ด้านที่หันออกมาสู่ภายนอก  การเขียนหมายเลขหรืออักษรแล้วแต่จะกำหนด 

          เมื่อตัวสัตว์มีหมายเลขประจำตัวแล้วก็จะต้องมี ใบพันธุ์ประวัติประจำตัว ซึ่งในใบพันธุ์ประวัติจะลงข้อมูลที่สำคัญ เช่น วัน-เดือน-ปีเกิด  สถานที่เกิดหรือรับเข้ามาจาก  พ่อ-แม่  น้ำหนักแรกเกิด  การถ่ายพยาธิ  การรักษา  ถ้าเป็นเพศผู้ก็จะมี  การนับอายุเขากวางอ่อนที่ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันผลัดเขา  พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ  การขึ้นผสมครั้งแรกพร้อมน้ำหนักตัว  พฤติกรรมการผสมพันธุ์  ผลของการผสมพันธุ์  ประวัติการให้ลูกและลักษณะลูก ถ้าเป็นเพศเมียก็จะมีพฤติกรรมการเป็นสัด  การผสมพันธุ์  การกลับสัด การแท้งลูก  การตกลูก  น้ำหนักลูกแรกเกิด พฤติกรรมในการเลี้ยงลูก  การหย่านม  ระยะห่างของลูกแต่ละตัว  น้ำหนักลูกในแต่ละระยะ เป็นต้น 
          การทำใบพันธุ์ประวัติควบคุมกวางแต่ละตัวมีประโยชน์ ในการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพิ่มผลผลิต  และลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.