counter    
 
 

             การทำแปลงหญ้า

          การทำฟาร์มกวางถ้ามีปริมาณกวางจำนวนมาก สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก คือ การจัดหาหญ้าซึ่งเป็นอาหารหลักว่ามีพื้นที่ในการปลูกหรือไม่ มีแหล่งน้ำ หรือสามารถดึงน้ำมาใช้ได้หรือเปล่า ปลูกได้ตลอดทั้งปีสม่ำเสมอ ยั่งยืน  และผลผลิตต่อไร่จำนวนเท่าใดเป็นต้น  หากมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจัดทำแปลงหญ้าได้ ต้องพิจารณาว่า สามารถจัดหาหรือจัดซื้อพืชอาหารสัตว์จากแหล่งใดราคาต่อหน่วยเท่าไร และมีตลอดทั้งปีหรือไม่โดยทั่วไปแล้วในการเลี้ยงสัตว์ ค่าอาหารสัตว์คือเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งประมาณว่าเป็น 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ต้องใช้ในการจัดการฟาร์มทั้งหมด หากฟาร์มต้องการทำกำไรเพิ่มมากขึ้นต้องหาวิธีการเพิ่มผลผลิตกวางต่อหน่วยให้มากยิ่งขึ้น คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกวาง  หรือไม่ก็ต้องหาวิธีการลดต้นทุนในการผลิตกวางต่อหน่วยลงให้ได้มาก คือ หาวัตถุดิบที่ใช้ในการจัดการให้ได้ในราคาถูก หรือทำทั้ง 2 วิธีควบคู่กันไปยิ่งขนาดพื้นที่ของแปลงหญ้า ขึ้นอยู่กับปริมาณการเลี้ยงกวางตามแผนงานที่ฟาร์มกำหนดเอาไว้  โดยหลักการคิดยึดหลักดังนี้  กวางโดยทั่วไปต้องการอาหารหยาบแห้งคิดเป็น  2  เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวต่อวัน หญ้าสดหรือใบไม้สดประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัวต่อวัน ก็จะกินหญ้าสดประมาณ 6 – 8 กก. ต่อตัว  ขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นของหญ้า  ในฟาร์มมีกวางจำนวนเท่าใดในแผนการผลิตในแต่ละปี  ก็สามารถคำนวณถึงความต้องการหญ้าในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปีได้ กำลังการผลิตหญ้าถ้ามีการเตรียมพื้นที่ การเตรียมดิน และการเตรียมเมล็ดหรือท่อนพันธุ์ที่ดี  มีระบบชลประทานที่ดี  มีการจัดการทางด้านปุ๋ยต่อแปลงหญ้าที่เหมาะสม  แปลงหญ้า 1 ไร่  สามารถให้ผลผลิตได้ 4,000-5,000 กก. ก็สามารถคำนวณได้ว่าจะใช้พื้นที่จำนวนเท่าไร ในการผลิตหญ้าเพื่อเลี้ยงกวางตามแผนการผลิตของฟาร์มได้
การทำแปลงหญ้าต้องศึกษาหญ้าแต่ละชนิดว่าเหมาะสมต่อพื้นที่ต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร  มีคุณลักษณะและการตัดเอาผลผลิตเมื่อไร  แปลงหญ้าควรทำในลักษณะการหมุนเวียนแปลงหญ้า  เพื่อใช้ให้ได้ตลอดทั้งปีและอย่างสม่ำเสมอตลอดไป การทำแปลงหญ้าและมีพืชตระกูลถั่วปลูกผสมในแปลงหญ้าด้วย เพื่อเสริมโปรตีนให้กับกวางนั้น ชนิดของหญ้าที่ให้ผลผลิตที่ดี เช่น หญ้ากินนี  เนเปียร์ และโร้ด  หากใกล้แหล่งน้ำและมีน้ำใช้ตลอดปีก็ใช้หญ้าขน ส่วนพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลาย  ถั่วลิสงนา  ถั่วสะไตโล และ ถั่วฮามาต้า  โดยหญ้าและพืชตระกูลถั่วมีความชอบต่อสภาพดิน  และการเก็บเกี่ยว  ดังนี้

- หญ้ากินนี  เป็นหญ้าที่เจริญแบบแตกกอ  เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีร่มเงา ชอบดินทราย  ไม่ทนทานต่อพื้นที่มีน้ำขัง นิยมแยกกอปลูก  สามารถปล่อยสัตว์เข้าไปแทะเล็ม  หรือตัดเกี่ยวให้กินได้เมื่อปลูกไปแล้ว  90-120 วัน ทนทานต่อสภาพการตัดและแทะเล็มได้ดีกว่าหญ้าขนและรูซี่  เป็นหญ้าที่มีความน่ากินสูง  สัตว์ชอบโดยเฉพาะใบอ่อน  ยอดอ่อนที่แตกขึ้นมา 2-3 สัปดาห์ หลังตัด มีโปรตีน 14-20 %

- หญ้าเนเปียร์ เป็นหญ้าประเภทข้ามปี แตกกอสูงคล้ายอ้อย ไม่ทนทานต่อการเหยียบย่ำ นิยมขยายพันธุ์โดยการแยกกอ และตัดให้สัตว์กินได้เมื่อปลูกไปแล้ว 80 วัน และทุก 45 วัน ในครั้งถัดมา ชอบดินที่มีการระบายน้ำได้ดี ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีพอสมควร โดยทั่วไปไม่นิยมปลูกร่วมกับถั่วมีโปรตีน 5.2-11 %

- หญ้าโร้ด  เป็นหญ้าประเภทข้ามปี  เจริญแบบเป็นกอและเจริญไหลตามหน้าดิน ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี  ขึ้นได้ดีในสภาพดินที่เป็นด่างและเค็ม ดินทรายร่วนจนถึงดินเหนียว และทนทานต่อการถูกไฟเผาได้ดี  การปลูกหว่านเมล็ดไปพร้อมกับขี้เลื่อยจะขึ้นได้ดี  อัตราการปลูก 1.5-2 กิโลกรัมต่อไร่  ควรปลูกร่วมกับถั่วลายหรือถั่วสะไตโล ใบอ่อนมีโปรตีน  16-17 % ใบแก่มีโปรตีน 3 %

- หญ้าขน  เป็นหญ้าประเภทข้ามปี  ลำต้นกลวงและเลื้อยบนดิน ขึ้นได้ดี ที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์การเจริญไหลตามหน้าดิน  ข้อที่ดินจะงอกรากแตกหน่อ ไม่นิยมนำเมล็ดปลูก  การขยายพันธุ์ใช้ส่วนต้นที่แก่มีข้อติดอย่างน้อย 2 ข้อ  ทนทานต่อการเหยียบย่ำ น้ำหนักสดประมาณ 15 ตัน ต่อไร่  มีโปรตีน 10-11 %

- หญ้ารูซี่หรือหญ้าคองโก  เป็นหญ้าประเภทข้ามปี  สูงประมาณ 90 เซนติเมตร  ลักษณะใบนิ่มมีสีเขียวใบตอง  มีขนที่ใบ  กาบใบและลำต้น มีแฉก 4-5 แฉก   ปลูกด้วยหน่อหรือเมล็ด  แต่นิยมปลูกด้วยเมล็ด ไม่ชอบน้ำขัง ทนทานต่อการเหยียบย่ำได้ดี นิยมตัดสดให้กิน มีโปรตีน 10-11 %

- ถั่วเซอราโตรเป็นพืชข้ามปีเป็นเถาเลื้อย  ขึ้นได้ดีในดินทุกชนิดแต่ต้องระบายน้ำได้ดี  ทนความแห้งแล้งได้พอสมควร  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด  แต่ก็อาจตัดเถาปักชำได้ อัตราปลูก 2.5 กิโลกรัมต่อไร่  การปลูกควรใช้เชื้อไรโซเบี้ยมคลุกก่อนปลูก

- ถั่วฮามาต้าเป็นพืชข้ามปี ทรงพุ่มเตี้ยสูงประมาณ 50 เซนติเมตร  แพร่พันธุ์ได้เร็ว ชอบขึ้นบนดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี สามารถขึ้นแข่งกับวัชพืชได้ดีมาก ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี  โปรตีนประมาณ 16-20 %

- ถั่วลาย ลักษณะต้นเป็นเถา อายุข้ามปี  ขึ้นได้ดีทั้งในที่มีร่มเงา สวนยาง สวนผลไม้  ชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และฝนตกชุก  นิยมปลูกร่วมกับหญ้าขน   เนเปียร์ กินนี รูซี่ และซิกแนล สัดส่วนที่ใช้ปลูก 1.5-2  กิโลกรัมต่อไร่   มีโปรตีน 16-20 %

- ถั่วลิสงนา เป็นพืชตระกูลเดี่ยว  ลำต้นตั้งตรงแผ่ขยายโน้มเอียง  สัตว์ชอบกินขึ้นแซมหญ้าธรรมชาติได้ดี  อัตราการปลูก 1.5-2  กิโลกรัมต่อไร่   มีโปรตีน 16-20 %

- ถั่วสะไตโล เป็นพืชประเภทข้ามปี  ลักษณะตั้งตรงหรือกึ่งตั้งสูง 30-120 เซนติเมตร  สัตว์ชอบกิน ทนทานต่อความแห้งแล้ง สัดส่วนการปลูก 1.5-2 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงกว่าชนิดอื่น มีโปรตีน 12-18 %

                                                       ชนิดของหญ้าและถั่วที่ปลูกร่วมกัน

ลักษณะดิน

หญ้าผสมถั่ว

พันธุ์หญ้า

ถั่วที่ขึ้นร่วมได้ดี

 

กินนี

เซนโตร  ,  เพอโร  ,  เซอราโตร

 

เนเปียร์

เซนโตร  ,  เพอโร  ,  เซอราโตร

1. ดินอุดมสมบูรณ์และระบายน้ำดี

รูซี่

เซนโตร  ,  เพอโร  ,  เซอราโตร

 

ขน

เซนโตร  ,  เซอราโตร

 

ซีตาเลีย

เซนโตร  ,  กรีนลีฟเดสโมเดียม

 

กินนี

สะไตโล  ,  เซนโตร  ,  เซอราโตร

2. ดินอุดมสมบูรณ์ปานกลางและ  

เนเปียร์

สะไตโล  ,  เซนโตร  ,  เซอราโตร

ระบายน้ำได้ดี

รูซี่

สะไตโล  ,  เซนโตร  ,  แกรมสะไตโล

 

ขน

สะไตโล  ,  เซนโตร 

 

กินนี

สะไตโล  ,แกรมสะไตโล  ,ฮามาต้า

3. ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำและระบายน้ำดี

ซิกแนล

สะไตโล  ,แกรมสะไตโล  ,ฮามาต้า

 

รูซี่

สะไตโล  ,แกรมสะไตโล  ,ฮามาต้า

 

กรีนแพนิค

สะไตโล  ,แกรมสะไตโล  ,ฮามาต้า

4. ดินระบายน้ำปานกลาง

เฮมิลกินนี

เซนโตร  ,  สะไตโล

5. ดินระบายน้ำเลว

ขน

เซนโตร  ,  สะไตโล  ,  เพอโร

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.