counter    
 
 

การทำฟาร์มกวางในระบบการเลี้ยงแบบขังคอก

           พื้นที่ที่จะสร้างฟาร์มควรเป็นที่สูงต่ำลาดเอียง ไม่เป็นที่ลุ่มมีโคลนตม มีการระบายน้ำที่ดี เพราะถ้าภายในคอกมีน้ำขังเฉอะแฉะ จะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคต่าง ๆ  ทำให้กวางภายในคอกอ่อนแอเป็นโรคได้ง่าย ภายในคอกจะต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ของกวางได้ ขนาดของคอกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับจำนวนสัตว์ หรือจุดมุ่งหมายในการเลี้ยง เช่น เลี้ยงเพื่อขายพันธุ์ ขายเพื่อนำไปขุน หรือขายเนื้อ  หรือทุนทรัพย์ที่มี  หรือขนาดของที่ดินที่ครอบครอง โดยรวมแล้วขนาดของพื้นที่ต่อตัวที่เหมาะสมต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกวาง ควรมีพื้นที่ต่อตัวประมาณ 20 ตารางเมตร การเลี้ยงแบบขังคอกจะเป็นการเลี้ยงที่ต้องนำอาหารไปให้กวางกิน ซึ่งอาหารจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักของฟาร์มประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินการ ควรมีการจัดการทำแปลงหญ้าที่มีระบบชลประทานในแปลงหญ้าด้วย
            การทำฟาร์มกวางในลักษณะการเลี้ยงแบบขังคอกจะต้องมีคอกสำหรับดูแลเลี้ยงในแต่ละช่วงอายุและแต่ละสถานภาพของกวางเพื่อสะดวกในการจัดการ  และลดต้นทุนทางด้านแรงงานโดยจะต้องมีคอกดังนี้
           คอก สำหรับเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์กวาง ลักษณะคอกควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือตามพื้นที่จริงเป็นคอกเดี่ยว ขนาดคอกพื้นที่ 1 งาน หรือ  400 ตารางเมตร เลี้ยงกวางได้ 10-15 ตัว หากเลี้ยงกวางจำนวนมากและมีเงินทุนพอ เพื่อง่ายต่อการจัดการ อาจจะสร้างคอกเพื่อคัดแยกกวางตามประเภทเช่น

   -  คอกสำหรับเลี้ยงแม่พันธุ์กวางที่ท้อง
   -  คอกเลี้ยงลูก
   -  คอกลูกกวางหลังหย่านม หรือ กวางรุ่น
   -  คอกพักกวาง     หรือคอกแยกกวางเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
   

           โรงเรือนจัดการ (Deer yard) และซองหนีบ (Deer crush) เพื่อใช้เป็นที่คัดเลือกแยกฝูง ตรวจสอบ ทำเครื่องหมายประจำตัว ชั่งน้ำหนัก ตัดเขากวางอ่อน  และเคลื่อนย้าย-ขนส่งไปนอกฟาร์ม
           ภายในโรงเรือนจัดการจะแบ่งเป็นห้องๆโดยมีประตูเปิด-ปิดได้ง่าย และเชื่อมต่อถึงกันได้หมด ส่วนกลางของโรงเรือนจัดการจะเป็นห้องลักษณะเป็นรูปวงกลม  หรือรูปหกเหลี่ยม  หรือรูปแปดเหลี่ยม แล้วแต่ว่าภายในโรงเรือนจัดการนั้นจะแบ่งห้องเป็นจำนวนเท่าไร  ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น รักษาสัตว์ ตัดเขากวางอ่อน  ชั่งน้ำหนักสัตว์  เคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นต้น  ส่วนบนของโรงเรือนก็จะมีทางเดินเพื่อใช้สำหรับดูสัตว์ในการควบคุมจัดการ หากเลี้ยงกวางจำนวนน้อย ก็ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างโรงเรือนจัดการขนาดใหญ่ เพียงแค่ทำคอกจัดการ (Small yard) ภายในคอกเลี้ยง โดยใช้รั้วด้านใดด้านหนึ่งทำทางวิ่งขนาดความกว้าง 0.80-1.00 เมตร ความยาวของทางวิ่งแล้วแต่จำนวนของกวางที่จะนำเข้ามา แต่ไม่น้อยกว่า 10-12 เมตร มีหลังคาคลุม และมีการแบ่งเป็นห้องมีประตูเลื่อนกั้นระหว่าห้องโดยให้ห้องสุดท้ายยาว 1.5-2.0 เมตรห้องต่อไปขนาดความยาว 2.0- 4.0 เมตร ทุกห้องมีประตูด้านข้างเพื่อเปิดให้กวางที่เราไม่ต้องการหรือจัดการแล้วออก เพื่อวิ่งกลับเข้าฝูง
          ซองหนีบเพื่อใช้สำหรับช่วยในการบังคับตัวกวาง เช่น การรักษา ตัดเขากวางอ่อน โครงสร้างสำคัญของซองหนีบ ประกอบด้วย ด้านข้างของซองหนีบทั้ง 2 ด้าน จะเป็นผนังโค้งเข้าหากัน  เมื่อผนังทั้ง 2 ด้านหนีบเข้าหากันจะมีลักษณะคล้ายกรวย ช่องแคบสุดประมาณ 25 ซม. ซึ่งจะอุ้มกระชับตัวกวางพอดี ส่วนพื้นซองหนีบสามารถพลิกลงได้ เมื่อกวางเข้าไปอยู่ในซองหนีบแล้ว ตัวกวางจะลอยขาไม่ถึงพื้น กวางจะขยับไม่ได้ ก็จะสะดวกในการจัดการกับตัวกวางตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.