counter    
 
 
             รู้จักเรา NANA-DEER


          บริษัท  เดียร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดย นานา-เดียร์ ฟาร์ม ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกวาง เครื่องหมายการค้า นานา-เดียร์ ได้ถือกำเนิดจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการฟาร์มและเพาะเลี้ยงกวางมากว่า 10 ปี ร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกวางทั่วประเทศ มีจำนวนกวางไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัว และกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นกวางสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานในฟาร์ม รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกจึงทำให้ทราบถึงปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกวางได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มสมาชิกและยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ระดับแถวหน้าของวงธุรกิจการเลี้ยงกวางในประเทศไทย การทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ เมื่อมีการลงทุนต้องมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน การเลี้ยงกวางก็เช่นกัน เมื่อมีผู้เลี้ยงเพิ่มขึ้นจำนวนกวางเพิ่มขึ้นก็ต้องมีตลาดที่เติบโตขึ้นพร้อมๆ กันเพื่อรองรับผลผลิต แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจกวางส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐานการรองรับผลผลิตของผู้ลงทุนอย่างแท้จริง บางแห่งมีการหลอกขายพ่อแม่พันธุ์กวางราคาสูงแต่รับซื้อผลผลิตกลับในราคาต่ำ  บางแห่งมีสัญญาว่าจะรับซื้อคืนแต่ไม่ปฎิบัติตามสัญญา ทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหา กวางที่เลี้ยงไว้จึงกลายเป็นภาระที่ผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบต่อไปโดยไม่มีทิศทางและความหวังในธุรกิจนี้  เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ธุรกิจการเลี้ยงกวางในประเทศไทยไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร จึงจุดประกายให้ผู้บริหาร บริษัท เดียร์  ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาการจัดการธุรกิจกวางอย่างมีระบบเหมาะสมกับทิศทางของตลาดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง         
                     
                            “ พัฒนาเป็นระบบ ไม่หลอกลวง ”
          เป็นคำขวัญที่ผลิตภัณฑ์  นานา – เ ดียร์   ยึดถืออยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสู่คุณภาพ

 
© 2009 www.nanadeer.com All Rights Reserved.